Дніпровський ліцей №54 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Структура та органи управління закладом освіти

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ  

Дніпровського ліцею № 54 Дніпровської міської ради

 

Управління закладом освіти

1. Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

-керівник закладу освіти;

-колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

-колегіальний орган громадського самоврядування;

-інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти

1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

-організовує діяльність закладу освіти;

-вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

-призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

-сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

-здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

-керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються законом, статутом закладу освіти та трудовим договором.

Колегіальні органи управління закладів освіти

1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами.

2. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада закладу освіти:

-планує роботу закладу;

-схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-приймає рішення щодо переведення учнів до наступного курсу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-розглядає питання щодо відповідальності учнів (слухачів), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

-Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Громадське самоврядування в закладі освіти

1. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

У закладі діють:

орган самоврядування працівників закладу освіти - ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ;

орган самоврядування здобувачів освіти - УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ;

органи батьківського самоврядування - БАТЬКІВСЬКА РАДА.

2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу.

3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу.

4. У закладі функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування: 4 циклові і 6 методичних комісій.

 

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

  Концепція розвитку навчального закладу

  Концепція діяльності школи спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту національної освіти та виховання і сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства.

  В основі Концепції:- спрямованість на гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої цінності, розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб;- орієнтація та загальнолюдські цінності та соціально-економічні особливості регіону. Концепція школи  була схвалена та затверджена Радою школи. Провідні ідеї Концепції знайшли своє конкретне втілення в програмі розвитку школи та річному плані роботи.

  Ефективність управлінських рішень

  Управлінські рішення в школі є програмою дій адміністрації, вчителів, учнів з різних аспектів освітньої, управлінської, адміністративно-господарчої та інших видів діяльності. Пріоритет у прийнятті як стратегічних рішень розвитку школи, так і тактичних, надається конференції та Раді школи у складі педагогів, учнів та їх батьків.У школі створена інформаційна база з актуальних питань управління, яка оновлюється постійно.

  Ефективними формами управлінських рішень є: плани роботи школи, рішення педагогічної ради, профспілкових зборів, накази, розпорядження, рекомендації, поради. Аналітичні матеріали за наслідками внутрішкільного контролю своєчасно узагальнюються. Педагогічні працівники приймають участь у підготовці питань до обговорення та написанні проекту рішень. Прийняті управлінські рішення відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів.

Впровадження інноваційних технологій в управлінні закладом, інформаційне забезпечення діяльності

  В сучасних умовах досягти високих результатів можливо шляхом модернізації управління школою, через впровадження новітніх технологій, які спрямовані на формування інноваційної особистості. Педагогічний колектив ознайомлений з директивними і нормативними документами державних органів, ретельне вивчення яких здійснюється на засіданнях педагогічних рад, методичної ради, нарадах при директорі, методичних обєднаннях. У школі запроваджено моніторинг та експертизу освітньо-виховного процесу. Здійснюється безперервна обробка інформації для визначення напрямку розвитку школи. Наявна цілісна об’єктивна інформація про роботу педагогічних працівників, рівень навчальних досягнень школярів, роботу класних керівників, роботу шкільної бібліотеки, позакласну та позашкільну роботу, організацію дозвілля здобувачів освіти.

Якість моніторингу освітньої діяльності

    Система моніторингових досліджень має інноваційний характер, постійно моделюється і оновлюється, підвищується увага до кінцевих результатів та їх обробки. Наказом по школі раціонально розподілені обовязки між адміністрацією  з моніторингу контролю за всіма ланками освітнього процесу.

  Результати моніторингових досліджень з актуальних проблем закладу вчасно доводяться до відома педпрацівників на педрадах, нарадах при директорі, заступниках та на засіданнях шкільних методичних обєднань, методичних оперативках. 

Тенденції

Позитивні:

  •  за наслідками самоконтролю відзначається дієвість управлінських рішень.

Проблеми:

  •  недосконалість механізму взаємодії шкільних управлінських структур з органами місцевого самоврядування і громадськості;

  •  недостатня розвиненість матеріально-технічної бази школи, як необхідної умови привабливості для батьків та учнів.

Шляхи вирішення проблем:

  •  пошук цікавих ідей та пропозицій щодо привернення уваги громадськості до життя школи;

  •  пошук соціальних партнерів у вирішенні проблем матеріально-технічного забезпечення.

 

Justified